Waspas voorwaarden

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten van De Wasbeer – Self Carwash. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien deze door De Wasbeer – Self Carwash schriftelijk zijn bevestigd.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Wasbeer – Self Carwash: onderneming die zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van het leveren van Self Carwash.
 • Cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van De Wasbeer – Self Carwash.

OVEREENKOMST WASPAS

De Wasbeer – Self Carwash  

 

Artikel 1: Waspas

Een Waspas is een saldokaart van De Wasbeer – Self Carwash waaraan een vooruit door de klant betaald en toegewezen saldo gekoppeld is.

Artikel 2: Waspas verkrijgen

Een Waspas verkrijgen bij De Wasbeer – Self Carwash kan op de volgende manieren:

 1. Een volledig ingevulde digitale inschrijving verzenden vanuit de website
  (https://dewasbeer.nl/)
 2. Optioneel: Telefonisch verzoek

Pas dient door client aangemeld te worden op (https://dewasbeer.nl/) optie “inloggen klanten”.

Artikel 3: De Wasbeer – Self Carwash pas

 1. De De Wasbeer – Self Carwash pas blijft te allen tijde eigendom van De Wasbeer – Self Carwash.
 2. Overdraagbaarheid: Het is een ieder toegestaan gebruik te maken van de De Wasbeer – Self Carwash pas.
 3. De pashouder blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de De Wasbeer – Self Carwash pas en staat er voor in dat overige gebruikers van zijn/haar De Wasbeer – Self Carwash pas deze algemene voorwaarden en de huisregels van De Wasbeer – Self Carwash naleven.
 4. Bij verlies of diefstal of anderszins zoek raken van de De Wasbeer – Self Carwash pas dient de pashouder dit te melden bij De Wasbeer – Self Carwash via de klantenportaal kan de pas worden geblokkeerd. Dit is alleen mogelijk bij Waspassen die door cliënt zijn aangemeld op (https://dewasbeer.nl/). De pashouder krijgt op dat moment een nieuwe De Wasbeer – Self Carwash Waspas tot zijn/haar beschikking. De pashouder is verantwoordelijk voor eventueel gebruik van de Waspas tussen het moment van verlies en de gedane melding bij De Wasbeer – Self Carwash.
 5. Uitsluitend op vertoon van een geldige De Wasbeer – Self Carwash pas kan een pashouder gebruik maken van de faciliteiten van De Wasbeer – Self Carwash.
 6. In het geval van speciale acties kan De Wasbeer – Self Carwash aanvullende actievoorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 4: Openingstijden

 1. De Wasbeer – Self Carwash is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) De Wasbeer – Self Carwash tijdelijk of blijvend te wijzigen.
 2. De Wasbeer – Self Carwash is gerechtigd de vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten.
 3. In geen van bovengenoemde gevallen heeft de pashouder per definitie recht op enige vorm van compensatie.

Artikel 5: Opwaarderen van saldo en betaling

 1. Een Waspas is een vrijblijvende saldopas welke in gebruik genomen wordt na een initiële opwaardering van het saldo
 2. Stortingen ten bate van de Waspas geschieden vanaf EUR xx. Het is niet mogelijk stortingen te verrichten ter grootte van het verschil tussen het op dat moment resterend saldo en de gewenste dienst.
 3. Stortingen kunnen worden verricht op een van de volgende manieren:
  1. Digitaal via de website van De Wasbeer – Self Carwash (https://dewasbeer.nl/).
 1. Indien de pashouder geen gebruik (meer) wenst te maken van de faciliteiten vindt geen teruggave van eventueel resterend saldo plaats.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Het gebruiken van mogelijkheden en faciliteiten welke aan worden geboden door De Wasbeer – Self Carwash is geheel voor eigen risico van de pashouder, met uitzondering van datgene zoals vermeld in de algemene voorwaarden bij de inrit van de locatie.
 2. De Wasbeer – Self Carwash aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen van de pashouder.
 3. De Wasbeer – Self Carwash behoudt zich te allen tijde het recht voertuigen te weigeren vanwege het niet voldoen aan de richtlijnen en vereisten.

Artikel 7: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot De Wasbeer – Self Carwash dient de pashouder zich in eerste instantie te wenden tot de op dat moment behandelende medewerker en/of de aanwezige verantwoordelijke en in tweede instantie tot De Wasbeer – Self Carwash, zoals beschreven op de website.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. De Wasbeer – Self Carwash verwerkt de persoonsgegevens van de pashouder binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
 2. De Wasbeer – Self Carwash verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden en/of voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van De Wasbeer – Self Carwash.
 3. De pashouder, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met De Wasbeer – Self Carwash aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de pashouder en De Wasbeer – Self Carwash zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement Noord-Holland.

Artikel 10: Tot slot

 1. Deze Algemene Voorwaarden van een De Wasbeer – Self Carwash Waspas zijn terug te vinden op (https://dewasbeer.nl/).
 2. Deze Algemene Voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen De Wasbeer – Self Carwash en de pashouder.

Autowassen met korting?

U wilt toch ook altijd autowassen met korting? Dat kan met de Wasbeer Waspas! Met de Wasbeer Waspas ontvangt u direct korting bij elke wasbeurt.

 

Meer informatie